نمونه سوالات 3ds Max

نام رشته: طراح معماری با نرم افزار 3dmax
سری 1(275) و 2(115)
طراح: سید وحیدحیدری –

1) براي ذخيره موقتي کامل يك صحنه در حافظه اصلي كامپيوتر از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:1 متوسط
الف: Cut
ب: Copy
ج: HOLD
د: FETCH

2) براي تکثیر (ایجاد یک شی مانند شی انتخاب شده) يك شی از كدام کلید سریع استفاده مي شود؟ت:1 متوسط
الف: CTRL+ C
ب: CTRL+ V
ج: CTRL+A
د: CTRL+ S

3) براي تغییر آرایش یا چیدمان نما ها از چه مسيري بايد استفاده كرد؟ ت:1 سخت
الف: Configure Paths / File
ب: Customize / Viewport Layout
ج: Customize / Viewport configuration
د: Customize / Layout

4) کدام نور به عنوان همه سویه استفاده میشود؟ ت:7 متوسط
الف: Omni
ب: Target Spot
ج: Direct
د: Sky

5) کدام نور به عنوان هدف دار استفاده میشود؟ ت:7 متوسط
الف: Omni
ب: Target Spot
ج: Direct
د: Sky

6) کدام نور به عنوان مستقیم استفاده میشود؟ ت:7 متوسط
الف: Omni
ب: Target Spot
ج: Direct
د: Sky

7) كدام تركيب كليدي براي نمايش شبكه شطرنجي راهنما (Grid) بكار ميرود؟ت:1 سخت
الف: G
ب: Alt+ G
ج: Ctrl+ G
د: Shift + G

8) كدام يك ازShape هاي (اَشکال) زير داراي ظاهر سه بعدي است؟ت:2 سخت
الف: Text
ب: Section
ج: Helix
د: Arc

9) با كدام يك ازShape هاي (اَشکال) زير می توان کمان ایجاد کرد است؟ت:2 آسان
الف: Text
ب: Section
ج: Helix
د: Arc

10) با كدام يك ازShape هاي (اَشکال) زير می توان متن ایجاد کرد است؟ت:2 آسان
الف: Text
ب: Section
ج: Helix
د: Arc

11) براي همسو سازي و تراز کردن اجسام از چه دستوری استفاده ميشود؟ت:7 آسان
الف: Align
ب: Clone
ج: Mirror
د: Position

12) براي قرینه سازی از چه دستوری استفاده ميشود؟ت:7 آسان
الف: Align
ب: Clone
ج: Mirror
د: Position

13) براي ساختن يك آرايه دايره اي با دوران یا چرخش مشخص در ابزار Array بايد از كدام حالت استفاده كرد؟ت:4 متوسط
الف: Move
ب: Rotate
ج: Scale
د: Re-Orient

14) از چه ابزاري جهت توزيع و پخش کردن یک شی بين دو نقطه در طول يك مسير يا خط استفاده ميشود؟ت:7 متوسط
الف: Mirror
ب: Snapshot
ج: Array
د: Spacing Tools

15) براي ساختن يك آرايه عكس فوري از يك جسم در حال حركت از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:9 سخت
الف: Mirror
ب: Snapshot
ج: Array
د: Spacing

16) براي پخش انيميشن از انتها به ابتدا كدام گزينه استفاده مي شود؟ت:9 متوسط
الف: Ping Pong
ب: Real Time
ج: Forward
د: Reverse

17) براي پخش انيميشن از ابتدا به انتها و مجدا از انتها به ابتدا كدام گزينه استفاده مي شود؟ت:9 متوسط
الف: Ping Pong
ب: Real Time
ج: Forward
د: Reverse

18) براي ظاهر كردن مسير حركت يك جسم متحرك از كدام گزينه بايد استفاده كرد؟ت:9 متوسط
الف: Path
ب: Vertex
ج: Segment
د: Trajectory

19) در 3dsMax سرعت اجراي انيميشن براي فيلمهاي PAL چند فريم در ثانيه است؟ت:9 سخت
الف: 25
ب: 29.97
ج: 24
د: 30

20) در 3dsMax سرعت اجراي انيميشن براي فيلمهاي NTSC چند فريم در ثانيه است؟ت:9 سخت
الف: 25
ب: 29.97
ج: 24
د: 30

21) كدام يك از اجسام زير مجازي است؟ت:2 متوسط
الف: Teapot
ب: Box
ج: Dummy
د: Virtual

22) مشاهده سلسله مراتب Link در كدام پنجره امكان پذير است؟ت:4 متوسط
الف: Hierarchy
ب: Schematic View
ج: Track View
د: Display

23) براي ايجاد خميدگي در يك جسم از كدام اصلاحگر (Modifier) ميتوان استفاده كرد؟ت:7 متوسط
الف: Lathe
ب: Twist
ج: Extrude
د: Bend

24) براي ايجاد چرخش و پیچش در يك جسم از كدام اصلاحگر (Modifier) ميتوان استفاده كرد؟ت:7 متوسط
الف: Lathe
ب: Twist
ج: Extrude
د: Bend

25) براي ارتفاع دادن و برجسته کردن اَشکال یا Spline چه دستوري كاربرد دارد؟ت:5 آسان
الف: Bevel
ب: Lathe
ج: Extrude
د: Bend

26) كدام يك از دستورات زير داراي يك مولفه فرعي است؟ ت:5 متوسط
الف: Extrude
ب: Bevel
ج: Lathe
د: Bend

27) براي اينكه سطح داخلي جسم رندر شود چه بايد كرد؟ ت:10 سخت
الف: بايد يك سطح مقطع از آن جسم را رندر كرد.
ب: بايد جسم را از نقطه قطب آن جدا كرد.
ج: بايد بردارهاي نرمال جسم برعكس شوند .
د: هرگز داخل جسم را نمي توان رندر كرد.

28) براي وصل کردن يك جسم به جسم ديگر از چه دستوري استفاده مي شود؟ ت:5 متوسط
الف: Weld
ب: Divide
ج: Attach
د: Detach

29) براي جدا کردن يك جسم از جسم ديگر از چه دستوري استفاده مي شود؟ ت:5 متوسط
الف: Weld
ب: Divide
ج: Attach
د: Detach

30) از كدام دستور براي بريدن اضلاع سطح يك جسم مش (Mesh) استفاده مي شود؟ت:5 متوسط
الف: Slice
ب: Slice Plane
ج: Delete
د: Divide

31) براي دو خطه كردن يك خط یا Spline از چه دستوري مي توان استفاده نمود؟ت:5 متوسط
الف: Extrude
ب: Chamfer
ج: Cycle
د: Outline

32) براي پخ زدن یک راس یا گوشه (محل اتصال دو گره) از چه دستوري مي توان استفاده نمود؟ت:5 متوسط
الف: Extrude
ب: Chamfer
ج: Cycle
د: Outline

33) كدام يك از دستورات زير عملياتهاي بولي را روي يك Spline مركب انجام مي دهد؟ت:6 متوسط
الف: Union
ب: Trim
ج: Intersection
د: Boolean

34) كدام يك از دستورات زير باعث مي شود كه یک راس یا گوشه (محل اتصال دو گره) گرد شود؟ ت:5 متوسط
الف: Chamfer
ب: Cross Insert
ج: Fillet
د: Smooth

35) در ابزارHelix براي آنكه تمام فشردگي مارپيچ نسبت به شعاع اوليه باشد (فشردگی همسان نباشد) مقدار Bias چند است؟ت:2 سخت
الف: 2
ب: 1
ج: 1-
د: 0

36) براي تغییر مقیاس يك جسم به طوریکه متناسب نباشد از كدام يك از دستورات مقياس استفاده مي شود؟ت:4 متوسط
الف: Uniform
ب: Squash
ج: None Uniform
د: Translate

37) براي تغییر مقیاس يك جسم به طوریکه جسم متناسب تغییر مقیاس دهد از كدام يك از دستورات مقياس استفاده مي شود؟ت:4 متوسط
الف: Uniform
ب: Squash
ج: None Uniform
د: Translate

38) براي تغییر مقیاس يك جسم به طوریکه در جسم کشیدگی یا له شدگی ایجاد شود از كدام يك از دستورات مقياس استفاده مي شود؟ت:4 متوسط
الف: Uniform
ب: Squash
ج: None Uniform
د: Translate

39) از كدام فرمان در ابزار Array ميتوان تمامي اجسام كه از يك مسير پيروي كنند و با مسير هم جهت شوند استفاده كرد؟ ت:4 متوسط
الف: Follow
ب: Uniform
ج: Re-orient
د: Scale

40) براي آنكه ميزان تقسیمات يك جسم افزايش يابد چه بايد كرد؟ ت:6 متوسط
الف: استفاده از دو دستورTile و Mesh Smooth
ب: مقدارAmount آنرا بايد افزايش دهيد.
ج: از تكنيك اجسام مركب استفاده نماييد.
د: مقدار Segment را افزايش دهيد.

41) براي اضافه كردن يك يا چند جسم به مجموعه منتخب نامگذاري شده(Selection Set) از کدام دستور استفاده می‌شود؟ ت:3 آسان
الف: Intersection
ب: Subtract
ج: Attach
د: Add

42) براي تعيين ميزان گردي ابزار Chamfer Box چه پارامتري بايد تغيير كند؟ت:2 متوسط
الف: Axis
ب: Chamfer
ج: Segment
د: Fillet

43) در 3dsmax چند نور پیش فرض Default Light وجود دارد و چند تای آن به طور پیش فرض روشن می باشد ( به ترتیب از راست به چپ)ت:7 سخت
الف: 1و1
ب: 2و2
ج: 1و2
د: 2و1

44) در کدام حالت از دستور Clone موضوع اصلی کپی شده دارای ارتباط کاملاً دو طرفه هستند؟ت:4 متوسط
الف: Copy
ب: Reference
ج: Instance
د: Pivot

45) در کدام حالت از دستور Clone موضوع اصلی کپی شده دارای ارتباط کاملاً مستقل هستند؟ت:4 متوسط
الف: Copy
ب: Reference
ج: Instance
د: Pivot

46) در کدام حالت از دستور Clone موضوع اصلی کپی شده دارای ارتباط کاملاً یک طرفه هستند؟ت:4 متوسط
الف: Copy
ب: Reference
ج: Instance
د: Pivot

47) برای مرتب کردن اشیا نسبت به همدیگر و بطوریکه یکی از اشیا موضوع اصلی باشد و بقیه نسبت به آن مرتب شوند از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:4 آسان
الف: Clone
ب: Move
ج: Array
د: Align

48) اگر بخواهیم در ابزار Scale به طوری عمل کنیم که حجم کلی جسم ثابت بماند ولی بتوان در راستاهای مختلف مقیاس های متفاوتی را اعمال نمود از کدام حالت استفاده می کنیم؟ت:4 متوسط
الف: Uniform
ب: Non-Uniform
ج: Squash
د: Select and scale

49) زاویه دید جلوی لنز دوربین ( میدان دید) که به حسب درجه می باشد چه نام دارد؟ت:7 متوسط
الف: Lens
ب: FOV
ج: Telephoto
د: Environment Range

50) برای اتصال دادن دو موضوع از کدام فرمان می توان استفاده کرد؟ت:3 متوسط
الف: Explode
ب: Attach
ج: Ungroup
د: Group

51) برای نشان دادن نمای پرسپکتیو از کدام کلید استفاده می شود؟ ت:1 آسان
الف: Ctrl+P
ب: Shift+W
ج: Alt+P
د: P

52) در خطوط دو بعدی یا Line ، گره ای که نوک تیز باشد چه نام دارد؟ت:2 آسان
الف: Corner
ب: Smooth
ج: Bezier
د: Smooth+ Bezier

53) در خطوط دو بعدی یا Line ، گره ای که دارای دستگیره کنترلی باشد چه نام دارد؟ت:2 آسان
الف: Corner
ب: Smooth
ج: Bezier
د: linear

54) در خطوط دو بعدی یا Line ، گره ای که هموار باشد و دارای دستگیره کنترلی نباشد چه نام دارد؟ت:2 آسان
الف: Corner
ب: Smooth
ج: Bezier
د: linear

55) برای انحنای گوشه های مستطیل در فرمان Rectangle از کدام گزینه استفاده می شود؟ت:2 متوسط
الف: Length
ب: Width
ج: Corner Radius
د: Smooth

56) اگر بخواهیم یک فرمت غیر از Max را به درون محیط برنامه بیاوریم از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:1 آسان
الف: Open Recent
ب: Import
ج: Export
د: Publish To DWF

57) اگر بخواهیم نمایش آماری اطلاعات را در نما داشته باشیم به کدام دستور مراجعه می کنیم؟ت:11 متوسط
الف: Show Grid
ب: Show Statistics
ج: Show FOV
د: Show Safe Frame

58) برای ویرایش اشیا دو بعدی از کدام ابزار استفاده می کنیم؟ت:12 متوسط
الف: Edit Mesh
ب: Edit Poly
ج: Edit Line
د: Edit Spline

59) اگر بخواهیم اشیا که به صورت گروه در آمده اند به یک گروه کلی تبدیل شوند چه دستوری است؟ت:3 متوسط
الف: Group
ب: Assembly
ج: Attach
د: Merge

60) کدام ماده به حالت ترکیبی بوده و بیشتر روی سطح براق جسم تمرکز دارد؟ت:8 متوسط
الف: Ink ‘n Paint
ب: Shellac
ج: Double sided
د: Top / Bottom

61) اگر بخواهیم درصد عبور نور از جسم (میزان شفافیت جسم) را کنترل کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 متوسط
الف: Transformation
ب: Self illumation
ج: Opacity
د: Light Advanced

62) برای ایجاد فیلم به طول 300 فریم چه تنظیمی را باید انجام داد؟ ت:9 سخت
الف: در قسمت Time Configuration و عدد End Time را روی 299 تنظیم می کنیم.
ب: در نوار Time Line در پائین پنجره Max روی عدد 100 دابل کلیک کرده و عدد 299 را وارد می کنیم.
ج: در هنگام رندر تنظیم می کنیم که 300 فریم را رندر گیری کند.
د: در حین تنظیم دوربین برای فیلم برداری از فریم 300 فیلم برداری کرده و رندر را روی 300 تنظیم کنیم.

63) کیفیت خروجی تصویر Resolution در حین کدام عمل قابل تنظیم است. ت:10 آسان
الف: Modeling
ب: Light
ج: Material
د: Render

64) کدام ابزار یک از حالتهای زیر موضوع را طبیعی تر و هموار تر نشان می دهد؟ت:12 آسان
الف: High Light
ب: Wire frame
ج: Smooth
د: Lit Wire frame

65) كليد سریع برای نمايFront داخل يك ويوپورت چيست؟ت:1 متوسط
الف: Shift + F
ب: Alt + F
ج: Ctrl + F
د: F

66) كليد سریع برای نمايTop داخل يك ويوپورت چيست؟ت:1 متوسط
الف: Shift + T
ب: Alt + T
ج: Ctrl + T
د: T

67) كليد سریع برای نمايLeft داخل يك ويوپورت چيست؟ت:1 متوسط
الف: Shift + L
ب: Alt + L
ج: Ctrl + L
د: L

68) در كدام شيوه نمايشي وجه های جسم (بخش های جسم) نمايش داده مي شود؟ت:3 متوسط
الف: WIRE FRAME
ب: SMOOTH
ج: FACETS
د: Bounding Box

69) در كدام شيوه نمايشي جسم به صورت قاب سیمی نمايش داده مي شود؟ت:3 متوسط
الف: WIRE FRAME
ب: SMOOTH
ج: FACETS
د: Bounding Box

70) در كدام شيوه نمايشي خود جسم نمایش داده نمی شود و فقط مکعب احاطه کننده جسم نمايش داده مي شود؟ت:3 متوسط
الف: WIRE FRAME
ب: SMOOTH
ج: FACETS
د: Bounding Box

71) براي تغيير ابعاد یکنواخت يك جسم از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:4 آسان
الف: Squash Scale
ب: Uniform Scale
ج: Scale
د: Rotate

72) براي ساختن يك آرايه با تغییر ابعاد یکسان بايد از كدام حالت استفاده كرد؟ت:4 متوسط
الف: Scale Transform
ب: Uniform
ج: Pivot Point Center
د: Re-orient

73) برای مشاهده مسیر فایلهایی که توسط Auto Backup ذخیره شده اند ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:1 سخت
الف: View – Viewport Configuration – File – Auto Backup
ب: Customize – Preference – File – Auto Backup
ج: Configure Paths – View – Viewport Configuration – File
د: Customize – Preference – View Paths

74) در فرمان Helix کدام گزینه باعث می شود که چرخش ها و مارپیچ ها به ابتدای مارپیچ نزدیکتر باشند؟ت:2 سخت
الف: Bias منفی
ب: Bias مثبت
ج: Turns منفی
د: Turnsمثبت

75) در فرمان Line اگر بخواهیم شیب منحنی در دو طرف گره یکسان نباشد ، کدام گزینه بکار می رود؟ت:2 متوسط
الف: Smooth
ب: Adaptive
ج: Corner
د: Bezier

76) برای انتخاب حالتهای مختلف نمایش موضوعات در ویوپورت ، از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:10 سخت
الف: View port Configuration
ب: Rendering / Environment
ج: Disable Texture
د: Rendering / Track View

77) کدام دکمه برای قفل کردن موضوعات انتخاب شده استفاده می شود؟ت:3 سخت
الف: Selection Toggle
ب: Selection Lock
ج: Group Lock
د: Group Toggle

78) در ابزار Spacing برای اینکه اجسام به صورت یکنواخت تقسیم شوند از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:6 سخت
الف: Divide Evenly
ب: Centered
ج: End Offset
د: Count

79) برای تغییر Frame Mode به Key Mode در نوار زمان ، کدام گزینه به کار می رود؟ت:9 سخت
الف: Snap Toggle
ب: Next Frame Key
ج: Current Frame
د: Key Mode Toggle

80) برای تکرار یک انیمیشن از فریم ابتدایی تا فریم انتهایی و برعکس کدام حالت را در وضعیت LOOP انتخاب میکنیم؟ت:9 سخت
الف: Reverse
ب: Ping-Pong
ج: Forward
د: Backward

81) کدام جمله در مورد پنجره Modifier Stack صحیح نیست؟ت:10 سخت
الف : ترتیب قرار گیری دستورات اصلاحی در این پنجره مهم نیست.
ب: دستورات اصلاحی اعمال شده به جسم در این محل نشان داده می شود.
ج: پارامترهای دستورات اصلاحی اعمال شده ، در دسترس است.
د: دستورات از نوع Instance به صورت توپر (bold) نشان داده می شوند.

82) در هنگام Deformation ، پارامتر Twist چه کاری انجام می دهد؟ت:6 متوسط
الف: باریک کردن موضوع
ب: تغییر مقیاس موضوع
ج: پخ زدن موضوع
د: چرخاندن و پیچاندن موضوع

83) در دستور اصلاحی Displace کدام گزینه شدت تغییر سطح یک جسم را نشان می دهد؟ت:6 سخت
الف: Decay
ب: Strength
ج: Planner
د: Conform

84) در اصلاحگر Edit Spline برای ویرایش اضلاع یا لبه های موضوع ، کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟ت:6 متوسط
الف: Spline
ب: Vertex
ج: Segment
د: Face

85) کدام فرمان Boolean است که از دو موضوع متداخل،کل آنها را در نظر می گیرد؟ت:6 آسان
الف: Union
ب: Intersection
ج: Subtraction
د: Chamfer

86) در مدل سازی Loft ، کدام نوع شکل نمی تواند به عنوان Path در نظر گرفته شود؟ت:10 سخت
الف: Rectangle
ب: Line
ج: Circle
د: Text

87) کدامیک از اجسام مرکب (Compound Object) زیر، یک جسم را به جسم دیگری متصل می کند؟ت 10 سخت
الف: Scatter
ب: Connect
ج: Shape Merge
د: Terrain

88) کدامیک از اجسام مرکب (Compound Object) زیر، برای ایجاد عوارض زمین کاربرد دارد؟ت 10 سخت
الف: Scatter
ب: Connect
ج: Shape Merge
د: Terrain

89) کدامیک از اجسام مرکب (Compound Object) زیر، یک جسم را روی جسم دیگری پخش می کند؟ت 10 سخت
الف: Scatter
ب: Connect
ج: Shape Merge
د: Terrain

90) کدام گزینه در مورد دوربین ها درست نیست ؟ت:7 متوسط
الف : دوربین از نوع Target قابلیت چرخش در همه جهات را دارد.
ب: برای فعال شدن نمای دوربین ، دکمه C را فشار می دهیم.
ج: فقط دوربین Free برای انیمیت به کار می رود.
د: در دوربین هرچه فاصله کانونی کمتر باشد ، میدان دید بیشتر است.

91) برای ایجاد نمای دوربین از نمای جاری کدام کلید سریع کاربرد دارد ؟ت:7 سخت
الف: CTRL+ C
ب: CTRL+ V
ج: CTRL+A
د: CTRL+ S

92) در نورپردازی از چه نوری به عنوان نور کلیدی و اصلی استفاده می کنیم؟ ت:7 متوسط
الف: Omni
ب: Target Spot
ج: Direct
د: Sky

93) در پنجره Material Editor توسط کدام گزینه می توانید رنگ ماده در برابر نور (انعکاس) را تنظیم کنید؟ت:8 متوسط
الف: Ambient
ب: Diffuse
ج: Specular
د: Opacity

94) در قسمت Map پنجره Material Editor ، کدام نقش با توجه به رنگهای تصویر بیت مپ مورد نظر ، روی سطح جسم برآمدگی یا تو رفتگی ایجاد می کند؟ت:8 متوسط
الف: Bump
ب: Reflection
ج: Orientation
د: Diffuse

95) ماده ای که به اجسام صحنه اعمال شده باشد چه نام دارد؟ت:8 آسان
الف: Slot
ب: Material
ج: Map
د: Hot

96) در پنجره Render ، با انتخاب گزینه Range می توان …………. را Render کرد.ت:10 سخت
الف: فقط یک فریم
ب: فریم های ابتدایی
ج: محدوده ای از فریم ها
د: تمامی فریم ها

97) برای قراردادن تصویر در پس زمینه پروژه که در هنگام رندر نمایش داده شود، در پنجره Environment ، کدام گزینه بکار می رود؟ت:10 سخت
الف: Tint
ب: Environment Map
ج: Bitmap
د: Material Browser

98) کدام فرمت زیر می تواند توسط برنامه 3dsMax مورد Import قرار گیرد؟ ت:10 سخت
الف: Corel draw
ب: Photoshop
ج: Illustrator
د: Visual basic

99) کدام یک از حالتهای زیر موضوع را طبیعی تر و هموار تر نشان می دهد؟ت:3 آسان
الف: Bounding box
ب: Wire frame
ج: Lit wire frame
د: Smooth

100) برای منظم کردن یا همتراز کردن موضوعات نسبت به یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟ت:4 آسان
الف: Clone
ب: Align
ج: Array
د: Rotate

101) برای تکثیر کردن یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟ت:4 آسان
الف: Clone
ب: Align
ج: Array
د: Rotate

102) برای چرخاندن یک جسم کدام ابزار زیر بکار میرود؟ت:4 آسان
الف: Clone
ب: Align
ج: Array
د: Rotate

103) سریع ترین روش برای مدل سازی یک فنجان یا جام با استفاده از شکل دو بعدی کدام است؟ت:12 سخت
الف: Extrude
ب: Lathe
ج: Loft
د: Bevel

104) کدام دستور جهت انحنا و خم کردن موضوع استفاده می شود؟ت:5 متوسط
الف: Bend
ب: Edit spline
ج: Taper
د: Edit mesh

105) کدام دستور جهت منحنی کردن گوشه های ترسیم بکار میرود؟ت:5 متوسط
الف: Bend
ب: Chamfer
ج: Taper
د: Fillet

106) کدام گزینه یک سیستم ذره ای می باشد؟ت:6 متوسط
الف: Fog
ب: Volume light
ج: Patch
د: Snow

107) برای ایجاد مه کدام ابزار زیر بکار میرود ؟ت:6 متوسط
الف: Fog
ب: Volume light
ج: Patch
د: Snow

108) برای قرار دادن تصویر روی سطوح بیرونی و درونی یک موضوع از کدام نوع مواد استفاده می کنیم؟ت:8 سخت
الف: Wire
ب: Facet
ج: Face map
د: 2-Sided

109) تعداد دفعات تکرار شدن یک نقش یا Map بر روی جسم از کدام گزینه است؟ت:8 متوسط
الف: Offset
ب: Texture
ج: Tiling
د: Rotate

110) برای ایجاد حالت انیمیشن کدام ابزار بکار می رود؟ت:9 آسان
الف: Ambient
ب: Animate
ج: Fire ball
د: Position ranges

111) کدام دستور برای متحد کردن و متصل کردن دو موضوع بکار می رود؟ت:3 آسان
الف: Explode
ب: Attach
ج: Ungroup
د: Ngon

112) کلید میانبر نمای پایین کدام است؟ت:3 متوسط
الف: F
ب: B
ج: U
د: P

113) می خواهیم دستوری روی موضوع پیاده کنیم تا تحت ویرایش یا اصلاح قرار نگیرد.ت:3 متوسط
الف: Hide
ب: Hide by hit
ج: Freeze
د: Unfreeze

114) برای حرکت دوربین روی مسیر دلخواه از کدام گزینه استفاده می شود؟ت:7 سخت
الف: Trajectory
ب: Create
ج: Move in Camera
د: Animate Camera

115) برای تکثیر موضوع بطوریکه بصورت مدور چیده شود(حول یک دایره )،کدام فرمان بکار میرود؟ت:4 متوسط
الف: Align
ب: Clone
ج: Array
د: Mirror

116) گزینه Corner radius در فرمان Ngon چه عملی انجام می دهد؟ت:2 سخت
الف: اریب کردن گوشه ها
ب: انحنای گوشه ها
ج: چند ضلعی به دایره تبدیل می شود
د: تنظیم حالت محیطی یا محاطی

117) گزینه Refine در فرمان Edit Spline برای چه کاری مورد استفاده قرار می گیرد؟ت:5 متوسط
الف: گره ای را در موقعیت دلخواهی از شکل اضافه می کند.
ب: یک گره را به دو گره تبدیل می کند.
ج: چندین گره را توسط خطوط مستقیم به یکدیگر متصل می کند.
د: شکل را بصورت بسته رسم میکند.

118) برای نرمتر کردن یا ملایم کردن نقاط درخشان یک ماده کدام گزینه استفاده می شود؟ت:8 سخت
الف: Shine strength
ب: Ambient
ج: Soften
د: Face map

119) برای اضافه کردن یک جسم به یک گروه ابتدا کدام ابزار بکار می رود؟ت:3 متوسط
الف: Assembly
ب: Open
ج: Attach
د: Detach

120) برای مشاهده نورهای صحنه و کنترل و مدیریت آنها کدام گزینه بکار می رود؟ت:7 سخت
الف: Light Tracer
ب:Light lister
ج:Light View
د:Light Management

121) در کدام قسمت انیمیشن می توان مسیر را تبدیل به Spline کرد؟ ت:9 سخت
الف:Assign Controller
ب:Path constraint
ج:PRS parameter
د:Trajectories

122) برای آنکه کل فریم های موجود رندر گرفته شود کدام حالت استفاده می شود؟ت:10 متوسط
الف:Single
ب:Active Time Segment
ج:Range
د:Frame

123) کدام یک از گزینه های زیر از فرمت های خروجی رندر نمی باشد؟ت:10 سخت
الف:AVI
ب:CIN
ج:EPS
د:DWG

124) برای ایجاد پیچش در یک موضوع از کدام اصلاح گر استفاده می شود؟ت:5 آسان
الف: Bend
ب:Taper
ج:Twist
د:Noise

125) از کدام اصلاح گر برای کاهش تعداد گره ها و سطح های موضوع استفاده می شود؟ت:6 متوسط
الف:MultiRes
ب:UVW Map
ج:Spherify
د:FFD

126) براي تعريف چند ضلعي منتظم از دايره محاطي از كدام مورد بايد استفاده كرد؟ ت:2 سخت
الف: Circumscribed
ب: Inscribed
ج: Circular
د: Edge

127) در ابزار ساخت Torus knot منظور از پارامترP چيست؟ ت:2 سخت
الف: تعداد پیچیدن گره ها به دور خودش
ب: تعداد مرتبه هاي پيچيدن لوله به دور مركز گره
ج: تعداد پيچيدن گره ها به لوله
د: تعداد پيچيدن لوله به دور خودش

128) كدام گزينه صحيح است؟ ت:9 سخت
الف: نرم افزار 3dsMax در پشت پرده از واحدي به نام فريم براي اندازه گيري زمان انيمیشنها استفاده مي كند.
ب: سرعت اجراي 25 فريم در ثانيه براي پخش انيمیشن از روي CD بر روي كامپيوترهاي مختلف مناسب است.
ج: هر چه تعداد فريمهاي بين دو فريم كليدي بيشتر باشد سرعت آن بخش بيشتر است.
د: هر فريم معادل 160 تيك مي باشد.

129) براي آنكه آرايه اي از يك جسم اطراف جسم ديگري بصورت دايره اي ايجاد شود چه بايد كرد؟ ت:4 سخت
الف: بايد سيستم مختصات مرجع آنرا بهLocal تغيير دهيم.
ب: بايد مركز ثقل جسم را روي Pivot Point Center تغيير دهيم.
ج: بايد سيستم مختصات مرجع آنرا بهPick تغيیر دهيم.
د: شعاع دايره يا فاصله از مركز جسم را در مقدار Scale وارد كنيم.

130) به وسیله کدام دستور می توان یک گروه را از حالت گروه بندی خارج نمود؟ ت:3 آسان
الف: Ungroup
ب: Explode
ج: Attach
د: & Explode Ungroup

131) اگر بخواهیم تمام صفحه را تحت عمل جابجایی قرار دهیم کدام گزینه کاربرد دارد؟ ت:4 متوسط
الف: Maximize
ب: Pan
ج: Rotate
د: Arc Rotate

132) در دستور Array تفاوت بین Incremental و Total در چیست؟ ت:4 سخت
الف: در Total فقط می توان مقدار جابجایی یا Move را وارد کرد.
ب: در Total بایستی حتماً تمامی Scale ها مشابه باشند.
ج: Incremental برای هر موضوع تا موضوع بعدی است ولی Total برای اولین موضوع تا آخرین موضوع است.
د: Incremental برای اولین موضوع تا آخرین موضوع است ولی در Total برای هر موضوع تا موضوع بعدی است.

133) برای تغییر مکان یا جابجا کردن مکان مرکز ثقل جسم یا Pivot Point به سراغ کدام قسمت می رویم؟ت:3 متوسط
الف: Create
ب: Hierarchy
ج: height mesh
د: Motion

134) در دستورهای منطقی (Boolean) کدام دستور برای تفاضل استفاده می شود؟ ت:6 متوسط
الف: Union
ب: Intersection
ج: Trim
د: Subtract

135) برای ترسیم پلکان از کدام دستور استفاده می شود؟ت:2 آسان
الف: Foliage
ب: Railing
ج: Compound
د: Stairs

136) برای ترسیم گیاهان از کدام دستور استفاده می شود؟ت:2 آسان
الف: Foliage
ب: Railing
ج: Compound
د: Stairs

137) برای اینکه دوربین بر روی مسیر خاصی حرکت کند از کدام پانل اقدام می کنیم؟ ت:7 متوسط
الف: Camera – Create
ب: Motion- Camera
ج: Motion- Trajectory
د: Camera – Align

138) در پنجره دریافت فایل از اتو کد (Import) کدام گزینه باعث اتصال گره ها به یکدیگر می شود؟ ت:1 سخت
الف: Attach Vertex
ب: Auto – Smooth Vertex
ج: Auto – Weld Vertex
د: Auto- Join Vertices

139) اگر بخواهیم فایل برنامه را با فرمت فشرده یا .Zip ذخیره کنیم به سراغ کدام دستور می رویم ؟ت:4 متوسط
الف: Archive
ب: Export
ج: publish to DWF
د: Summary

140) براي UNDO كردن تغييرات ایجاد شده در نماي Viewportو برگشت به حالت نمایش قبلی از کدام گزینه استفاده مي شود؟ ت:3 متوسط
الف: CTRL+Y
ب: CTRL+Z
ج: SHIFT+ A
د: SHIFT+ Z

141) كدام يك از ابزارهاي Viewport Navigation در نماي پرسپكتيو با نماهاي دو بعدی تفاوت دارد؟ت:3 متوسط
الف: Arc rotate
ب: Pan
ج: Field Of View
د: Zoom window

142) كدام تركيب كليدي براي نمايش صفحه تنظیمات رندر بكار ميرود؟ ت:10 متوسط
الف: F10
ب: Alt+ F10
ج: Ctrl+ F10
د: Shift + F10

143) براي Freeze يك جسم از كدام پانل فرمان استفاده مي شود؟ ت :4 متوسط
الف: Hide
ب: Modify
ج: Display
د: Create

144) براي کم كردن يك جسم از يك گروه از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:3 آسان
الف: Detach
ب: Compound
ج: Explode
د: Attach

145) کدام جمله نادرست است؟ ت:4 متوسط
الف : Zoom بر روی نمای جاری تأثیر دارد، ولی Zoom All بر روی همه نماها تأثیر دارد.
ب: Zoom Extents در نمای جاری بر روی همه موضوعات عمل بزرگ نمایی را انجام می دهد.
ج: Zoom Extents All در همه نماها بر روی همه موضوعات عمل بزرگ نمایی را انجام می دهد.
د: Zoom Region در همه نماها بر روی یک ناحیه انتخابی عمل بزرگ نمایی را انجام می دهد.

146) گزینه Kerning در فرمان Text چه کاری انجام میدهد؟ت:5 سخت
الف: سایز فونت
ب: فاصله بین سطرها
ج: فاصله بین حروف
د: زاویه شیب متن

147) برای انتخاب کردن اجسام توسط رسم دایره ، کدام گزینه استفاده می شود؟ت:3 متوسط
الف: Fence
ب: Rectangular
ج: Lasso
د: Circular

148) سرعت اجرای انیمیشن برای اجرای فیلمهای سینمایی استاندارد چقدر است؟ت:9 متوسط
الف: 24 fps
ب: 25 fps
ج: 30 fps
د: 30 Ticks

149) برای ایجاد برچسب زمان برای فریم های صحنه از کدام گزینه استفاده می شود؟ت:9 متوسط
الف: Add Label
ب: Edit Tag
ج: Add Tag
د: Edit Label

150) در اصلاحگر Edit Mesh پارامتر Element باعث می شود که این تابع بر روی کدام قسمت شکل تأثیر گذارد؟ت:5 متوسط
الف: گره های شکل
ب: اضلاع یا لبه ها
ج: کل موضوع
د: سطوح موضوع

151) در اصلاحگر Edit Spline ، گزینه Refine برای چه منظوری استفاده می شود؟ت:5 متوسط
الف: اضافه کردن گره
ب: شکستن گره موجود به دو گره متصل
ج: اتصال چندین گره توسط یک خط مستقیم
د: بستن شکل

152) برای همسو کردن دوربین با یک نما ، از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:7 متوسط
الف: Place Camera
ب: Set Camera
ج: Auto Camera
د: Align Camera

153) نرم افزار مکس دارای — نور پیش فرض است که از طریق پنجره —– فعال / غیر فعال می شوند.ت:7 سخت
الف: View port Configuration – 3
ب: Customize – 3
ج: View port Configuration – 2
د: Customize – 2

154) در پنجره Material Editor با کاهش کدام گزینه موضوع شفاف می شود؟ت:8 سخت
الف: Opacity
ب: Contrast
ج: Specular
د: Diffuse

155) برای ساختن یک خورشید کدام افکت به کار می رود؟ت:7 متوسط
الف: Volume Fog
ب: Volume Light
ج: Lens effect
د: Fire

156) برای پنهان کردن موضوع با تکیه بر دسته بندی یا خانواده آن کدام حالت می باشد؟ت:3 متوسط
الف: Hide by hit
ب: Hide by category
ج: Hide by name
د: Hide by selected

157) در کدام حالت موضوع اصلی و کپی شده ارتباط و وابستگی نخواهند داشت؟ت:4 متوسط
الف: Copy
ب: Reference
ج: Instance
د: Pivot point

158) کدام گزینه دستور رسم مارپیچ یا فنر است؟ت:2 آسان
الف: Helix
ب: Donut
ج: Ring wave
د: Ellipse

159) کدام روش اجازه می دهد که شکل 2 بعدی را در امتداد مسیر دلخواهی مدل سازی کنیم؟ت:5 متوسط
الف: Extrude
ب: Lathe
ج: Loft
د: Bevel

160) کدام دستور جهت باریک شدن تدریجی موضوع بکار میرود؟ت:5 متوسط
الف: Bend
ب: Edit spline
ج: Taper
د: Edit mesh

161) کدام دستور زیر ناحیه تفاضلی بین دو موضوع را در نظر می گیرد؟ت:6 آسان
الف: Union
ب: Intersection
ج: Subtraction
د: Chamfer

162) برای رسم کره هندسی کدام دستور کاربرد دارد؟ت:2 آسان
الف: Sphere
ب: Geo sphere
ج: Cone
د: Tube

163) برای رسم کره کدام دستور کاربرد دارد؟ت:2 آسان
الف: Sphere
ب: Geo sphere
ج: Cone
د: Tube

164) برای رسم لوله کدام دستور کاربرد دارد؟ت:2 آسان
الف: Sphere
ب: Geo sphere
ج: Cone
د: Tube

165) برای رسم مخروط کدام دستور کاربرد دارد؟ت:2 آسان
الف: Sphere
ب: Geo sphere
ج: Cone
د: Tube

166) کدام منبع نور، شعاع های نور خود را در یک امتداد واگرا منتشر می کند؟ت:7 متوسط
الف: Omni
ب: Target spot
ج: Target direct
د: Sky light

167) کدام منبع نور، شعاع های نور خود را در یک امتداد مستقیم منتشر می کند؟ت:7 متوسط
الف: Omni
ب: Target spot
ج: Target direct
د: Sky light

168) برای قرار دادن تصویر دلخواه روی احجام از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 متوسط
الف: Bitmap
ب: Raytrace
ج: Shellac
د: Checker

169) برای قرار دادن تصویر شطرنجی روی احجام از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 متوسط
الف: Bitmap
ب: Raytrace
ج: Shellac
د: Checker

170) برای ایجاد انعکاس در تنظیمات Reflection از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 متوسط
الف: Bitmap
ب: Raytrace
ج: Shellac
د: Checker

171) برای قرار دادن تصویر روی هر یک از سطوح یا Polygon های یک موضوع از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 سخت
الف: Wire
ب: Facet
ج: Face map
د: 2-Sided

172) کدام کلید باعث میشود نمای جاری یا فعال به حداکثر اندازه برسد؟ت:4 متوسط
الف: Alt +V
ب: Alt +U
ج: Alt +W
د: Alt +M
173) با کدام حالت می توان خاصیت له شدگی برای موضوع Torus Knot دلخواه ایجاد کرد؟ت:5 سخت
الف: Uniform scale
ب: Non-uniform scale
ج: Squash scale
د: Eccentricity

174) گره ای که به صورت زاویه ای و نوک تیز می باشد چه نام دارد؟ت:5 متوسط
الف: Corner
ب: Smooth
ج: Turbo-Smooth
د: Bezier

175) کدام گزینه برای خاصیت خود القايی نور (منیر یا خود درخشندگی) برای مواد می باشد؟ ت:8 سخت
الف: Shininess
ب: Self-Illumination
ج: Opacity
د: Reflection

176) برای نمایش آماری کل صحنه ها یا فایل باز شده،کدام دستور کاربرد دارد؟ت:1 سخت
الف: File properties
ب: Summary info
ج: Summary layout
د: Summary viewport

177) برای داشتن یک مقطع I شکل کدام ابزار بکار می رود؟ت:2 متوسط
الف: WRectangle
ب: Channel
ج: Wide Flange
د: Angle

178) رنگ اصلی سطح موضوع یا بخشی که در نور کامل قرار دارد کدام حالت است؟ت:8 متوسط
الف: Ambient color
ب: Diffuse color
ج: Specular color
د: Self-Illumination

179) رنگ قسمت درخشنده که نور روی آن متمرکز شده است کدام حالت می شود؟ت:8 متوسط
الف: Ambient color
ب: Diffuse color
ج: Specular color
د: Self-Illumination

180) کلید میانبر پنجره مواد کدام گزینه است؟ت:8 آسان
الف: R
ب: B
ج: P
د: M

181) کدام ماده شکل و بعد احجام 3 بعدی را به اشکال 2 بعدی تبدیل می کند؟ت:8 متوسط
الف: Multi / Sub object
ب: Shellac
ج:Ink ‘n Paint
د:Double sided

182) کدام حالت انیمیشن زیر برابر با 25 فریم در هر ثانیه است؟ت:9 متوسط
الف:NTSC
ب:PAL
ج:Film
د:Custom

183) در کدام حالت از رندر لبه های تصویر پله پله نمایش داده می شود؟ت:10 متوسط
الف:Aliasing
ب:Anti Aliasing
ج:Filter
د:Sharpening

184) برای پخش کردن یک موضوع روی یک موضوع دیگر کدام گزینه بکار می رود؟ت:6 متوسط
الف: Morph
ب:Scatter
ج:Conform
د:ProBoolean

185) کدام ابزار برای ساخت عوارض زمین کاربرد دارد؟ت:6 آسان
الف: Loft
ب:Lathe
ج:Terrain
د:ProCutter

186) براي اضافه كردن يك جسم به يك گروه از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:3 آسان
الف: Add
ب: Compound
ج: Explode
د: Attach

187) براي تغيير ابعاد يك جسم از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:4 آسان
الف: Move
ب: Uniform
ج: Scale
د: Rotate

188) در عملياتهاي بولي روي اسپلاين از كدام دستور براي اشتراك دو اسپلاين استفاده مي شود؟ت:5 آسان
الف: Union
ب: Uniform
ج: Intersection
د: Subtraction

189) براي موزاييكي كردن سطح يك جسم و افزایش تعداد سگمنت های جسم از دستور …… استفاده مي شود؟ت:5 آسان
الف: Tile
ب: Optimize
ج: Tessellate
د: Meshsmooth

190) برای ترسیم اشیا معماری به سراغ کدام قسمت می رویم؟ت:2 آسان
الف: Splines
ب: Primitives
ج: NURBS
د: AEC Objects

191) اگر بخواهیم فایل برنامه را با فرمت هایی غیر از Max ذخیره کنیم به سراغ کدام دستور می رویم؟ت:4 آسان
الف: Archive
ب: Export
ج: Publish To DWF
د: Summary

192) براي کپی کردن اجسام از چه دستوری استفاده ميشود؟ت:4 آسان
الف: Align
ب: Clone
ج: Mirror
د: Position

193) ميانبر صفحه كليدي كادر محاوره اي انتخاب اجسام بر اساس نام آنها چيست؟ت:3 آسان
الف: N
ب: H
ج: D
د: K

194) جهت بهم ريختگي سطح يك جسم از دستور……….. استفاده مي شود؟ ت:5 متوسط
الف: Twist
ب: Ripple
ج: Noise
د: Bend

195) کدامیک از منابع نور در 3dsmax میباشد؟ت:7 متوسط
الف: Advanced-Standard
ب: photometric-standard
ج: photometric-normal
د: advanced-normal

196) در فرمان Mirror گزینه Offset چه مفهومی دارد؟ت:4 متوسط
الف: تنظیم نوع و کلاس موضوع اصلی
ب: انتخاب محور تقارن موضوع اصلی
ج: فاصله بین موضوع اصلی تا قرینه موضوع اصلی
د: حذف کردن موضوع اولیه

197) با کدام دستور می توان دو سر (گره) یک شکل باز را بست؟ت:5 متوسط
الف: Refine
ب: Weld
ج: Connect
د: Close

198) كدام يك از اجسام زير در قسمت احجام سه بعدی پایه (Standard Primitive)می باشد؟ت:2 متوسط
الف: Hedra
ب: Torus Knot
ج: C-Ext
د: Teapot

199) پسوند فايلها در تهيه پشتيبان اتوماتيك به چه صورت خواهد بود؟ ت:1 متوسط
الف: MX
ب: BAK
ج: 3DS
د: MAX

200) در كدام شيوه نمايشي فقط محدوده اطراف جسم نمايش داده مي شود؟ ت:1 آسان
الف: WIRE FRAME
ب: SMOOTH
ج: FACET
د: Bounding Box

201) براي پنهان سازي يك جسم از كدام پانل دستورات (Command Panel) استفاده مي شود؟ ت:3 آسان
الف: Hide
ب: Modify
ج: Display
د: Create

202) نگه داشتن كدام كليد به همراه رسم جعبه باعث مي شودكه قاعده جعبه مربع شود؟ ت:2 متوسط
الف: Ctrl
ب: Shift
ج: Alt
د: Ctrl+Shift

203) كدام يك از اجسام زير در هنگام ساخت آنها روش ورودي از صفحه كليد ندارند؟ ت:2 سخت
الف: Hedra
ب: Torus Knot
ج: C-Ext
د: Teapot

204) براي آنكه همه Modifierهاي جسم كپي با جسم اصلي، مشترك باشد از كدام دستور ميتوان استفاده نمود؟ ت:4 متوسط
الف: Clone
ب: Copy
ج: Instance
د: Reference

205) براي پخش انيميشن از چه كليدي در صفحه كليد استفاده مي شود؟ ت:9 سخت
الف: &
ب: *
ج: /
د:,

206) كدام يك از دستورات زير دو اسپلاين را با هم تركيب مي كند؟ت:5 آسان
الف: Union
ب: Cut
ج: Uniform
د: Intersection

207) كدام يك از دستورات زير باعث مي شود كه يك راس یا Vertex گرد شود؟ت:5 متوسط
الف: Chamfer
ب: Cross Insert
ج: Fillet
د: Smooth

208) کدام منبع نور،شعاع های نور خود را در یک امتداد موازی منتشر می کند؟ت:7 متوسط
الف: Omni
ب: Target spot
ج: Target direct
د: Sky light

209) اگر بخواهیم ابعاد صفحه مقطع یا Section نامحدود فرض شود،کدام گزینه است؟ت:5 متوسط
الف: Manually
ب: Section boundary
ج: Section moves
د: Infinite

210) رنگ محیطی یا قسمتی از موضوع که در نور کمتری قرار دارد کدام حالت می شود؟ت:8 متوسط
الف: Ambient color
ب: Diffuse color
ج: Specular color
د: Self-Illumination
211) هر ثانیه و هر فریم بترتیب از راست به چپ برابر چند تیک می باشد؟ ت:9 سخت
الف: 4200 – 200
ب: 200 – 4200
ج: 4800 – 160
د: 160 – 4800

212) به کمک کدام حالت می توان جلوه های ویژه را در رندر به کار افزود؟ت:10 سخت
الف: Panorama Exporter
ب:Panoramic
ج:Panorama render
د:Video Post

213) کدام اصلاح گر برای ایجاد موج های هم مرکز بکار می رود؟ت:5 متوسط
الف:Noise
ب:Ripple
ج:Skew
د:Lattice

214) تركيب صفحه كليدي نمايTop داخل يك ويوپورت چيست؟ت:1 آسان
الف: T
ب: E
ج: $
د: D

215) اگر بخواهیم یک موضوع به هیچ وجه تحت اصلاح یا ویرایش قرار نگیرد از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:3 متوسط
الف: Hide
ب: Freeze
ج: Unhide
د: unfreeze

216) پس از آنکه یک سطح دو بعدی به mesh تبدیل شد با کدام اصلاحگر می توان به آن ارتفاع داد و تبدیل به یک حجم سه بعدی نمود؟ت:5 متوسط
الف: Edit Spline
ب: Bend
ج: Edit Mesh
د: Extrude

217) براي آنكه ارتباط یک طرفه در کپی برقرار باشد از كدام دستور ميتوان استفاده نمود؟ت:4 متوسط
الف: Clone
ب: Copy
ج: Instance
د: Reference

218) حداکثر زمانی که یک طرح می تواند تحت رندر قرار گیرد چقدر است؟ت:10 متوسط
الف: 5 دقیقه
ب: 2 ساعت
ج: بستگی به طرح مورد نظر و تنظیمات کاربر برای رندر دارد.
د: بستگی به تنظیمات کاربر برای رندر دارد.

219) کدام گزینه در مورد جسم Section نادرست است؟ت:5 متوسط
الف: Section بر روی اجسام سه بعدی قابل اجراست.
ب : یک جسم مقطعی است که توسط صفحه گذرنده از داخل یک جسم سه بعدی بوجود می آید.
ج: جسم Section حتما باید جسم اصلی را قطع کند تا برش ایجاد شود.
د: صفحه ایجاد شده توسط Section را میتوان تحت عمل جابجایی ، دوران و مقیاس قرار داد.

220) کدام ابزار نمای جاری یا فعال را حداکثر یا تمام صفحه می کند؟ت:4 متوسط
الف: Zoom
ب: Min/Max toggle
ج: Snap
د: Grid

221) در فرمان Line اگر بخواهیم دو طرف گره حالت انحنا وجود داشته باشد ولی لزوما دارای شیب برابر نباشد کدام گزینه بکار میرود؟ت:5 متوسط
الف: Smooth
ب: Bezier
ج: Corner
د: Optimize

222) برای تنظیم شدت روشنایی در یک منبع نور کدام گزینه را بکار می برید؟ت:7 متوسط
الف: Contrast
ب: Multiplier
ج: Affect diffuse
د: Affect specular

223) فرامین Line و Arc در کدام قسمت قرار دارند؟ت:2 متوسط
الف: Create/Shapes/Splines
ب: Create/shapes/Particle
ج: Create/Splines/shapes
د: Create/splines/Particle

224) در فرمان Star اگر مقدار پارامتر Distortion برابر صفر باشد،کدام حالت زیر میشود؟ت:2 متوسط
الف: چرخش و مایل شدن پره ها
ب: صاف و یکنواخت بودن پره ها
ج: انحنای نوک پره ها
د: انحنای پایه پره ها

225) این اصلاح گر با چرخاندن شکل 2 بعدی حول محور مختصاتش آنرا 3 بعدی می کند؟ت:5 متوسط
الف:Modifier Stack
ب:Extrude
ج:Lathe
د:Axis Rotate

226) سایه سازها یا Shader ها برای کدام ماده می باشد؟ت:8 متوسط
الف: Architectural
ب: Multi/sub object
ج: Standard
د: Matte/shadow

227) کدام یک از گزینه های زیر از موضوعات مرکب (Compound Object) نمی باشد؟ ت:6 متوسط
الف: Terrain
ب: Boolean
ج: Scatter
د: UVW Map

228) کدام یک از گزینه های زیر برای ساخت، حداقل به 2 موضوع نیاز دارد؟ ت:6 سخت
الف: Geometry
ب: Modifier
ج: Compound
د: Hierarchy

229) برای منعکس کردن گره های یک موضوع بر روی سطح موضوعی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟ ت:6 متوسط
الف: Morph
ب: Scatter
ج: Conform
د: Boolean

230) کدام یک از ابزارهای زیر شکل دیگری از Boolean می باشد؟ ت:6 متوسط
الف: ProCutter
ب: Terrain
ج: Morph
د: Scatter

231) ابزار Terrain برای ساخت عوارض زمین به چه شکلی نیاز دارد؟ ت:6 متوسط
الف: Box
ب: Spline
ج: Hedra
د: Modifier

232) برای متحرک سازی مواد و نقش ها از کدام نقش زیر استفاده می شود؟ ت:9 آسان
الف: Gradient
ب: Checker
ج: Perlin Marble
د: از هر نقشی می توان استفاده نمود.

233) عمل پرداخت صحنه را چه می گویند؟ ت:10 آسان
الف: Motion
ب: Render
ج: Animate
د: Create

234) کدام حالت زیر از اولین مراحل انجام کار در برنامه مکس است؟ ت:11 آسان
الف: شناخت سخت افزارهای کامپیوتر
ب: یادگیری پیشرفته ویندوز
ج: نصب و رجیستر کردن برنامه
د: توانایی کار در شبکه

235) کدام گزینه زیر برای ساخته شدن در مکس مناسب نمی باشد؟ ت:12 متوسط
الف: وسایل دکوراسیون داخلی
ب: نماهای سازه ها
ج: محوطه سازی
د: پلان ها و نقشه های سازه ای

236) کدام یک از قطعات کامپیوتر در برنامه مکس بالاترین کاربرد را دارد؟ ت:12 متوسط
الف: کارت گرافیکی
ب: کیبورد
ج: CPU
د: RAM
237) برا رسم یک موضوع دو بعد مربع از کدام دستور استفاده میكنيد؟
الف: Ellipse
ب: Box
ج: Chamfer Box
د: Rectangle

238) براي اينكه بتوان ضخامت يك خط را كه توسط دستور Line رسم شده است تغيير داد بايد از كدام گزينه استفاده كرد؟
الف: Adaptive
ب: Thickness
ج: Renderable
د: Optimize
239) چنانچه بخواهيم كماني را كه توسط ابزار Arc رسم نموده ايم به صورت مسيري بسته تبديل شود بايد كدام گزينه را فعال كنيم؟
الف: Reverse
ب: Pie Slice
ج: Center-End-End
د: End-End-Middle
240) جهت ايجاد اغتشاش در سطح يك موضوع از كدام دستور استفاده مي كنيد؟
الف: Noise
ب: Wave
ج: Ripple
د: Twist
241) براي خلق حجمهايي مانند كوزه يا جام كدام دستور پر كاربردتر است؟
الف: Bevel
ب: Lathe
ج: Bevel Profile
د: Taper
242) براي ويرايش يك مسير دو بعدي كافيست از اصلاحگر ……………. استفاده كنيم؟
الف: Edit Mesh
ب: Edit Base Objects
ج: Edit Spline
د: Edit Patch
243) براي اينكه موضوع دو بعدي قابل راندو شدن (رندر شدن – Render) باشد چه گزينه اي را فعال مي كنيد؟
الف: Render
ب: Renderable
ج: Intersect
د: Thickness
244) براي تنظيم جهت خم شدگي در دستور Bend از كدام گزينه استفاده مي كنيم؟
الف: Bend Axis
ب: Limits
ج: Angle
د: Direction
245) براي اينكه بتوانيد يك حالت موج مانند را بر روي موضوعاتتان ايجاد نمائيد بايد از دستور ……………….. استفاده كنيد؟
الف: Twist
ب: Wave
ج: Noise
د: Taper
246) براي شبيه سازي پرچمي كه در وزش باد قرار گرفته كدام دستور كاربردي تر است؟
الف: Ripple
ب: Wave
ج: FFD
د: Conform

247) براي خلق يك حجم مكعب از چه ابزاري استفاده مي كنيد؟
الف: Cone
ب: Rectangle
ج: Box
د: Sphere
248) كداميك از حجمهاي زير مربوط به بخش Standard Primitives نيست؟
الف: Pyramid
ب: Donut
ج: Teapot
د: Torus

249) كدام حجم مربوط به بخش Extended Primitives مي باشد .
الف: Section
ب: Pyramid
ج: Tripatch
د: Ringwave

250) براي خلق مكعبي كه لبه هاي آن پخ خورده باشد از كدام ابزار استفاده مي كنيد؟
الف: Geongon
ب: Box
ج: Chamfer Box
د: Spindle
251) براي ايجاد يك ديوار دو جداره از كدام حجم استفاده مي كنيد؟
الف: Ngon
ب: L-Ext
ج: Donut
د: E-Ext
252) براي خلق يك ديوار سه جداره كدام ابزار كاربردي تر است؟
الف: C-Ext
ب: L-Ext
ج: Prism
د: Hedra

253) جهت تنظيم موقعيت مركز جابجايي چرخش و تغيير سايز يك موضوع از كدام دستور استفاده مي نمائيد؟
الف: Motion
ب: IK
ج: Affect Pivot
د: Alignment
254) براي قرار دادن يك طرح Bitmap بر روي موضوع از چه ماده اي استفاده مي كنند؟
الف: Ambient Color
ب: Spaecular Color
ج: Diffuse Color
د: Opacity

255) برای ایجاد مه که به فضای محدودی محبوس شده باشد ، از کدام گزینه استفاده می کنیم؟
الف : Utilities / Atmospheric Apparatus
ب: Utilities / Atmospheric Bounds
ج: Utilities / Atmospheric
د: چنین امکاناتی در مکس وجود ندارد.

256) فرمان Reset در منوی File چه عملی انجام می دهد؟
الف : فایل جدید با تمام موضوعات فایل جاری ایجاد میکند.
ب: فایل جدید با تمام موضوعات و سلسه مراتب فایل جاری ایجاد میکند.
ج: فایل جدید بدون هیچ موضوعی از فایل جاری ایجاد میکند.
د: از نرم افزار خارج شده و مجدداً نرم افزار اجرا میشود.

257) فرمان Clone از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟
الف : موضوع انتخاب شده را تکثیر میکند.
ب: فایل انتخاب شده را تکثیر میکند.
ج: موضوع انتخاب شده را در فاصله مشخص تکثیر میکند.
د: موضوع انتخاب شده را حذف میکند.
258) فرمان Delete از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟
الف : موضوع انتخاب شده را تکثیر میکند.
ب: فایل انتخاب شده را حذف میکند.
ج: ارتباطات موضوع انتخاب شده را حذف میکند.
د: موضوع انتخاب شده را حذف میکند.

259) فرمان Select instance از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟
الف : کلیه اشیای شبیه به موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.
ب: کلیه اشیای کپی شده مستقل از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.
ج: کلیه اشیای کپی شده با رابطه یک طرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.
د: کلیه اشیای کپی شده با رابطه دوطرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

260) فرمان Select Similar از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟
الف : کلیه اشیای شبیه به موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.
ب: کلیه اشیای کپی شده مستقل از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.
ج: کلیه اشیای کپی شده با رابطه یک طرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.
د: کلیه اشیای کپی شده با رابطه دوطرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

261) فرمان Select All از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟
الف : کلیه اشیای شبیه به موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.
ب: کلیه اشیای موجود در صحنه را انتخاب میکند.
ج: کلیه اشیای کپی شده با رابطه یک طرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.
د: کلیه اشیای کپی شده با رابطه دوطرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

262) فرمان Select None از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟
الف : کلیه اشیای انتخاب شده در صحنه را از انتخاب خارج میکند.
ب: کلیه اشیای موجود در صحنه را انتخاب میکند.
ج: کلیه اشیای کپی شده با رابطه یک طرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.
د: کلیه اشیای کپی شده با رابطه دوطرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.

263) فرمان Select Invert از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟
الف : کلیه اشیای انتخاب شده در صحنه را از انتخاب خارج میکند.
ب: کلیه اشیای موجود در صحنه را انتخاب میکند.
ج: کلیه اشیای کپی شده با رابطه یک طرفه از موضوع انتخاب شده را انتخاب میکند.
د: کلیه اشیای انتخاب شده در صحنه را از انتخاب خارج کرده و بقیه را انتخاب میکند.

264) حالتهای انتخاب Selection Region از منوی Edit چه حالت هایی دارد؟
الف:Rectangular و Magic و Fence و Lasso و Paint
ب: Rectangular و Circular و Text و Lasso و Paint
ج: All و Circular و Fence و Lasso و Paint
د: Rectangular و Circular و Fence و Lasso و Paint
265) حالت انتخاب Rectangular Selection Region از منوی Edit چه حالتی عمل انتخاب را انجام میدهد؟
الف : انتخاب به شکل چهار ضلعی
ب: انتخاب به شکل دایره‌ای
ج: انتخاب به شکل فنس
د: انتخاب به شکل کمند
266) حالت انتخاب Circular Selection Region از منوی Edit چه حالتی عمل انتخاب را انجام میدهد؟
الف: انتخاب به شکل چهار ضلعی
ب: انتخاب به شکل کمند
ج: انتخاب به شکل فنس
د: انتخاب به شکل دایره‌ای
267) حالت انتخاب Paint Selection Region از منوی Edit چه حالتی عمل انتخاب را انجام میدهد؟
الف: انتخاب به شکل چهار ضلعی
ب: انتخاب به شکل فنس
ج: انتخاب به صورت قلم مو
د: انتخاب به شکل کمند

268) اگر در حین انتخاب گزینه Windowفعال باشد چه حالتی اتفاق می افتد؟
الف: فقط اجسام بیرون پنجره انتخاب،انتخاب میشوند.
ب: کلیه اجسام موجود در صحنه انتخاب میشوند.
ج: فقط اجسام درون پنجره انتخاب،انتخاب میشوند.
د: کلیه اجسامی که خط انتخاب روی آنها یا درون آنها باشد انتخاب میشوند.

269) اگر در حین انتخاب گزینه Crossingفعال باشد چه حالتی اتفاق می افتد؟
الف: فقط اجسام بیرون پنجره انتخاب،انتخاب میشوند.
ب: کلیه اجسام موجود در صحنه انتخاب میشوند.
ج: فقط اجسام درون پنجره انتخاب،انتخاب میشوند.
د: کلیه اجسامی که خط انتخاب روی آنها یا درون آنها باشد انتخاب میشوند.

270) فرمان Manage Selection Sets… از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟
الف : مجموعه انتخاب را مدیریت می کند.
ب: برای مدیریت کلیه اشیای انتخاب شده در صحنه می باشد.
ج: گروه ها را انتخاب می کند.
د: گروه ها را مدیریت می کند.

271) فرمان Object Propertis… از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟
الف : اشیای انتخاب شده را مدیریت می کند.
ب: خصوصیات شی فعال را نمایش می دهد.
ج: خصوصیات فایل جاری را نمایش می دهد.
د: خصوصیات صحنه فعال را نمایش می دهد.

272) فرمان Object Propertis… از منوی Edit چه عملی انجام می دهد؟
الف : اشیای انتخاب شده را مدیریت می کند.
ب: خصوصیات شی فعال را نمایش می دهد.
ج: خصوصیات فایل جاری را نمایش می دهد.
د: خصوصیات صحنه فعال را نمایش می دهد.

273) فرمان Attach از منوی Group چه عملی انجام می دهد؟
الف : اشیای انتخاب شده را به گروه اضافه می کند.
ب: کلیه اشیای انتخاب شده را به هم متصل می کند.
ج: اشیای انتخاب شده را از گروه کم می کند.
د: شی فعال را به شی دیگر متصل میکند.

274) فرمان Dettach از منوی Group چه عملی انجام می دهد؟
الف : اشیای انتخاب شده را به گروه اضافه می کند.
ب: کلیه اشیای انتخاب شده را به هم متصل می کند.
ج: اشیای انتخاب شده را از گروه کم می کند.
د: شی فعال را به شی دیگر متصل میکند.

275) فرمان Explode از منوی Group چه عملی انجام می دهد؟
الف : یگ گروه را از حالت گروه خارج می کند.
ب: کلیه اشیای انتخاب شده را به هم متصل می کند.
ج: اشیای انتخاب شده را از گروه کم می کند.
د: کلیه گروه ها را جدا و متلاشی می کند.

سری 2

1- براي تعريف چندضلعي منتظم از دايره محاطي از كدام مورد بايد استفاده كرد؟ ت:2 سخت
الف: Circumscribed
ب: Inscribed
ج: Circular
د: Edge

2- در ابزار ساخت Torus knot منظور از پارامترP چيست؟ ت:2 سخت
الف: تعداد پیچیدن گره ها به دور خودش
ب: تعداد مرتبه هاي پيچيدن لوله به دور مركز گره
ج: تعداد پيچيدن گره ها به لوله
د: تعداد پيچيدن لوله به دور خودش

3- كدام گزينه صحيح است؟ ت:9 متوسط
الف: نرم افزار 3d Max در پشت پرده از واحدي به نام فريم براي اندازه گيري زمان انيمیشنها استفاده مي كند
ب: سرعت اجراي 25 فريم در ثانيه براي پخش انيمیشن از روي CD بر روي كامپيوترهاي مختلف مناسب است
ج: هر چه تعداد فريمهاي بين دو فريم كليدي بيشتر باشد سرعت آن بخش بيشتر است
د: هر فريم معادل 160 تيك مي باشد

4- براي آنكه آرايه اي از يك جسم اطراف جسم ديگري بصورت دايره اي ايجاد شود چه بايد كرد؟ ت:4 سخت
الف: بايد سيستم مختصات مرجع آنرا بهLocal تغيير دهيم.
ب: بايد مركز تبديل را رويPivot Point Center تغيير دهيم
ج: بايد سيستم مختصات مرجع آنرا بهPick تغيیر دهيم.
د: شعاع دايره يا فاصله از مركز جسم را در مقدار Scale وارد كنيم.

5- به وسیله کدام دستور می توان یک گروه را از حالت گروه بندی خارج نمود؟ ت:3 آسان
الف: Ungroup
ب: Explode
ج: Attach
د: & Explode Ungroup

6- اگر بخواهیم تمام صفحه را تحت عمل جابجایی قرار دهیم کدام گزینه کاربرد دارد؟ ت:4 متوسط
الف: Maximize
ب: Pan
ج: Rotate
د: Arc Rotate

7- در دستور Array تفاوت بین Incremental و Total در چیست؟ ت:4 سخت
الف: در Total فقط می توان مقدار جابجایی یا Move را وارد کرد
ب: در Total بایستی حتماً تمامی Scale ها مشابه باشند
ج: Incremental برای هر موضوع تا موضوع بعدی است ولی Total برای اولین موضوع تا آخرین موضوع است
د: Incremental برای اولین موضوع تا آخرین موضوع است ولی در Total برای هر موضوع تا موضوع بعدی است

8- برای تغییر مکان یا جابجاکردن مکان مرکز ثقل جسم یا Pivot Point به سراغ کدام قسمت می رویم؟ت:3 متوسط
الف: Create
ب: Hierarchy
ج: height mesh
د: Motion

9- در اثر دستورهای منطقی کدام دستور برای تفاضل استفاده می شود؟ ت:6 متوسط
الف: Union
ب: Intersection
ج: Trim
د: Subtract

10- برای ترسیم پلکان از کدام دستور استفاده می شود؟ت:2 آسان
الف: Foliage
ب: Railing
ج: Compound
د: Stairs

11- برای اینکه دوربین بر روی مسیر خاصی حرکت کند از کدام پانل اقدام می کنیم؟ت:7 متوسط
الف: Camera – Create
ب: Motion- Camera
ج: Motion- Trajectory
د: Camera – Align

12- در پنجره دریافت فایل از اتوکد (Import) کدام گزینه باعث اتصال گره ها به یکدیگر می شود؟ت:1 سخت
الف: Attach Vertex
ب: Auto – Smooth Vertex
ج: Auto – Weld Vertex
د: Auto- Join Vertices

13- اگر بخواهیم فایل برنامه را با فرمت فشرده یا .Zip ذخیره کنیم به سراغ کدام دستور می رویم ؟ت:4 متوسط
الف: Archive
ب: Export
ج: publish to DWF
د: Summary

14- براي UNDO كردن تغيير نماي داخل يك Viewport از کدام گزینه استفاده مي شود؟ت:3 متوسط
الف: CTRL+Y
ب: CTRL+Z
ج: SHIFT+ A
د: SHIFT+ Z

15- كدام يك از ابزارهاي Viewport Navigation در نماي پرسپكتيو با نماهاي عادی یا دو بعدی تفاوت دارد؟ت:3 متوسط
الف: Arc rotate
ب: Pan
ج: Field Of View
د: Zoom window

16- كدام تركيب كليدي براي نمايش صفحه تنظیمات رندر بكار ميرود؟ ت:10 متوسط
الف: F10
ب: Alt+ F10
ج: Ctrl+ F10
د: Shift + F10

17- براي Freeze يك جسم از كدام پانل فرمان استفاده مي شود؟ ت :4 متوسط
الف: Hide
ب: Modify
ج: Display
د: Create

18- براي کم كردن يك جسم از يك گروه از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:3 آسان
الف: Detach
ب: Compound
ج: Explode
د: Attach

19- براي ايجاد خميدگي در يك جسم در طول آن بطور يكنواخت از كدام دستور ميتوان استفاده كرد؟ت:5 متوسط
الف: Lathe
ب: Twist
ج: Extrude
د: Bend

20-کدام جمله نادرست است؟ت:4 متوسط
الف : Zoom بر روی نمای جاری تأثیر دارد، ولی Zoom All بر روی همه نماها تأثیر دارد.
ب: Zoom Extents در نمای جاری بر روی همه موضوعات عمل بزرگنمایی را انجام می دهد.
ج: Zoom Extents All در همه نماها بر روی همه موضوعات عمل بزرگنمایی را انجام می دهد.
د: Zoom Region در همه نماها بر روی یک ناحیه انتخابی عمل بزرگنمایی را انجام می دهد.

21- گزینه Kerning در فرمان Text چه کاری انجام میدهد؟ت:5 سخت
الف: سایز فونت
ب: فاصله بین سطرها
ج: فاصله بین حروف
د: زاویه شیب متن

22- برای انتخاب کردن اجسام ویوپورت توسط رسم دایره ، کدام گزینه استفاده می شود؟ت:3 متوسط
الف: Fence
ب: Rectangular
ج: Lasso
د: Circular

23- توسط کدام ابزار تغییر مقیاس ، حجم کلی جسم ثابت می ماند؟ ت:4 متوسط
الف: Select and Uniform Scale
ب: Select and Non-Uniform Scale
ج: Select and Squash
د: Transform Squash

24- سرعت اجرای انیمیشن برای اجرای فیلمهای سینمایی استاندارد چقدر است؟ت:9 متوسط
الف: 24 fps
ب: 25 fps
ج: 30 fps
د: 30 Ticks

25- برای ایجاد برچسب زمان برای فریمهای صحنه از کدام گزینه استفاده می شود؟ت:9 متوسط
الف: Add Label
ب: Edit Tag
ج: Add Tag
د: Edit Label

26- در تابع Edit Mesh پارامتر Element باعث می شود که این تابع بر روی کدام قسمت شکل تأثیر گذارد؟ت:5 متوسط
الف: گره های شکل
ب: اضلاع یا لبه ها
ج: کل موضوع
د: سطوح موضوع

27- در تابع Edit Spline ، گزینه Refine برای چه منظوری استفاده می شود؟ت:5 متوسط
الف: اضافه کردن گره
ب: شکستن گره موجود به دو گره متصل
ج: اتصال چندین گره توسط یک خط مستقیم
د: بستن شکل

28- برای همسو کردن دوربین با یک نما ، از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:7 متوسط
الف: Place Camera
ب: Set Camera
ج: Auto Camera
د: Align Camera

29- نرم افزار مکس دارای — نور پیش فرض است که از طریق پنجره —– فعال / غیر فعال می شوند.ت:7 سخت
الف: View port Configuration – 3
ب: Customize – 3
ج: View port Configuration – 2
د: Customize – 2

30- در پنجره Material Editor با کاهش کدام گزینه موضوع شفاف می شود؟ت:8 سخت
الف: Opacity
ب: Contrast
ج: Specular
د: Diffuse

31- برای ساختن یک خورشید کدام افکت به کار می رود؟ت:7 متوسط
الف: Volume Fog
ب: Volume Light
ج: Lens effect
د: Fire

32- برای پنهان کردن موضوع با تکیه بر دسته بندی یا خانواده آن کدام حالت می باشد؟ت:3 متوسط
الف: Hide by hit
ب: Hide by category
ج: Hide by name
د: Hide by selected

33- در کدام حالت موضوع اصلی و کپی شده ارتباط و وابستگی نخواهند داشت؟ت:4 متوسط
الف: Copy
ب: Reference
ج: Instance
د: Pivot point

34- کدام گزینه دستور رسم مارپیچ یا فنر است؟ت:2 آسان
الف: Helix
ب: Donut
ج: Ring wave
د: Ellipse

35- کدام روش اجازه می دهد که شکل 2 بعدی را در امتداد مسیر دلخواهی مدل سازی کنیم؟ت:5 متوسط
الف: Extrude
ب: Lathe
ج: Loft
د: Bevel

36- کدام دستور جهت باریک شدن تدریجی موضوع بکار میرود؟ت:5 متوسط
الف: Bend
ب: Edit spline
ج: Taper
د: Edit mesh

37- کدام دستور زیر ناحیه تفاضلی بین دو موضوع را در نظر می گیرد؟ت:6 آسان
الف: Union
ب: Intersection
ج: Subtraction
د: Chamfer

38- برای رسم کره هندسی کدام دستور کاربرد دارد؟ت:2 آسان
الف: Sphere
ب: Geo sphere
ج: Cone
د: Tube

39- کدام منبع نور، شعاع های نور خود را در یک امتداد واگرا منتشر می کند؟ت:7 متوسط
الف: Omni
ب: Target spot
ج: Target direct
د: Sky light

40- برای قرار دادن تصویر روی احجام از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 متوسط
الف: Bitmap
ب: Raytrace
ج: Shellac
د: Checker

41- برای قرار دادن تصویر روی هر یک از سطوح یا Polygon های یک موضوع از کدام گزینه استفاده می کنیم؟ت:8 سخت
الف: Wire
ب: Facet
ج: Face map
د: 2-Sided

42- با کاهش کدام گزینه موضوع شفاف می شود؟ت:8 متوسط
الف: Contrast
ب: Opacity
ج: Specular
د: Diffuse

43- کدام کلید باعث میشود نمای جاری یا فعال به حداکثر اندازه یا حالت Max برسد؟ت:4 متوسط
الف: Alt +V
ب: Alt +U
ج: Alt +W
د: Alt +M
44- با کدام حالت می توان خاصیت له شدگی برای موضوع Torus Knot دلخواه ایجاد کرد؟ت:5 سخت
الف: Uniform scale
ب: Non-uniform scale
ج: Squash scale
د: Eccentricity

45- گره ای که به صورت زاویه ای و نوک تیز می باشد چه نام دارد؟ت:5 متوسط
الف: Corner
ب: Smooth
ج: Turbo-Smooth
د: Bezier

46- کدام گزینه برای خاصیت خود القایی نور (منیر) برای مواد می باشد؟ ت:8 سخت
الف: Shininess
ب: Self-Illumination
ج: Opacity
د: Reflection

47- برای نمایش آماری از وضعیت موضوعات در یک نما (ویو پورت) از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:1 سخت
الف: View Statistic
ب: Show Statistic
ج: Summary layout
د: Summary viewport

48- برای نمایش آماری کل صحنه ها یا فایل باز شده،کدام دستور کاربرد دارد؟ت:1 سخت
الف: File properties
ب: Summary info
ج: Summary layout
د: Summary viewport

49- برای داشتن یک مقطع I شکل کدام ابزار بکار می رود؟ت:2 متوسط
الف: WRectangle
ب: Channel
ج: Wide Flange
د: Angle

50- رنگ اصلی سطح موضوع یا بخشی که در نور کامل قرار دارد کدام حالت است؟ت:8 متوسط
الف: Ambient color
ب: Diffuse color
ج: Specular color
د: Self-Illumination

51- رنگ قسمت درخشنده که نور روی آن متمرکز شده است کدام حالت می شود؟ت:8 متوسط
الف: Ambient color
ب: Diffuse color
ج: Specular color
د: Self-Illumination

52- کلید میانبر پنجره مواد کدام گزینه است؟ت:8 آسان
الف: R
ب: B
ج: P
د: M

53- کدام ماده شکل و بعد احجام 3 بعدی را به اشکال 2 بعدی تبدیل می کند؟ت:8 متوسط
الف: Multi / Sub object
ب: Shellac
ج:Ink ‘n’ Paint
د:Double sided

54- کدام حالت انیمیشن زیر برابر با 25 فریم در هر ثانیه است؟ت:9 متوسط
الف:NTSC
ب:PAL
ج:Film
د:Custom

55- در کدام حالت از رندر لبه های تصویر پله پله و برداری نمایش داده می شود؟ت:10 متوسط
الف:Aliasing
ب:Anti Aliasing
ج:Filter
د:Sharpening

56- برای پخش کردن یک موضوع روی یک موضوع دیگر کدام گزینه بکار می رود؟ت:6 متوسط
الف: Morph
ب:Scatter
ج:Conform
د:ProBoolean

57- کدام ابزار برای ساخت عوارض زمین کاربرد دارد؟ت:6 آسان
الف: Loft
ب:Lathe
ج:Terrain
د:ProCutter

58- براي اضافه كردن يك جسم به يك گروه از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:3 آسان
الف: Add
ب: Compound
ج: Explode
د: Attach

59- براي تغيير ابعاد يك جسم از كدام دستور استفاده مي شود؟ت:4 آسان
الف: Move
ب: Uniform
ج: Scale
د: Rotate

60- در عملياتهاي بولي روي اسپلاين از كدام دستور براي اشتراك دو اسپلاين استفاده مي شود؟ت:5 آسان
الف: Union
ب: Uniform
ج: Intersection
د: Subtraction

61- براي موزاييكي كردن سطح يك جسم مش از دستور …… استفاده مي شود؟ت:5 آسان
الف: Tile
ب: Optimize
ج: Tessellate
د: Meshsmooth

62- برای ترسیم اشیاء معماری به سراغ کدام قسمت می رویم؟ت:2 آسان
الف: Splines
ب: Primitives
ج: NURBS
د: AEC Objects

63- اگر بخواهیم فایل برنامه را با فرمت هایی غیر از Max ذخیره کنیم به سراغ کدام دستور می رویم؟ت:4 آسان
الف: Archive
ب: Export
ج: Publish To DWF
د: Summary

64- براي کپی کردن اجسام از چه دستوری استفاده ميشود؟ت:4 آسان
الف: Align
ب: Clone
ج: Mirror
د: Position

65- ميانبر صفحه كليدي كادر محاوره اي انتخاب اجسام بر اساس نام آنها چيست؟ت:3 آسان
الف: N
ب: H
ج: D
د: K

66- جهت بهم ريختگي سطح يك جسم از دستور……….. استفاده مي شود؟ ت:5 متوسط
الف: Twist
ب: Ripple
ج: Noise
د: Bend

67- کدامیک از منابع نور در 3dsmax میباشد؟ت:7 متوسط
الف: Advanced-Standard
ب: photometric-standard
ج: photometric-normal
د: advanced-normal

68- در فرمان Mirror گزینه Offset چه مفهومی دارد؟ت:4 متوسط
الف: تنظیم نوع و کلاس موضوع اصلی
ب: انتخاب محور تقارن موضوع اصلی
ج: فاصله بین موضوع اصلی تا قرینه موضوع اصلی
د: حذف کردن موضوع اولیه

69- با کدام دستور می توان دو سر یک Shape باز را بست؟ت:5 متوسط
الف: Refine
ب: Weld
ج: Connect
د: Close

70- كدام يك از اجسام زير در قسمت اشکال سه بعدی پایه می باشد؟ت:2 متوسط
الف: Hedra
ب: Torus Knot
ج: C-Ext
د: Teapot

71- پسوند فايلها در تهيه پشتيبان اتوماتيك به چه صورت خواهد بود؟ ت:1 متوسط
الف: MX
ب: BAK
ج: 3DS
د: MAX

72- در كدام شيوه نمايشي فقط محدوده اي از جسم نمايش داده مي شود؟ ت:1 آسان
الف: WIRE FRAME
ب: SMOOTH
ج: FACET
د: Bounding Box

73- براي پنهان سازي يك جسم از كدام پانل فرمان استفاده مي شود؟ ت:3 آسان
الف: Hide
ب: Modify
ج: Display
د: Create

74- نگه داشتن كدام كليد به همراه رسم جعبه باعث مي شودكه قاعده جعبه مربع شود؟ ت:2 متوسط
الف: Ctrl
ب: Shift
ج: Alt
د: Ctrl+Shift

75- كدام يك از اجسام زير در هنگام ساخت آنها روش ورودي از صفحه كليد ندارند؟ ت:2 سخت
الف: Hedra
ب: Torus Knot
ج: C-Ext
د: Teapot

76- براي آنكه همهModifierهاي جسم كپي با جسم اصلي، مشترك باشد از كدام دستور ميتوان استفاده نمود؟ ت:4 متوسط
الف: Clone
ب: Copy
ج: Instance
د: Reference

77- براي پخش انيميشن از چه كليدي در صفحه كليد استفاده مي شود؟ ت:9 سخت
الف: &
ب: *
ج: /
د:,

78- چه دستوري مي تواند دو سر يك اسپلاين باز را ببندد؟ ت:5 سخت
الف: Break
ب: Weld
ج: Connect
د: Attach

79- كدام يك از دستورات زير دو اسپلاين را با هم تركيب مي كند؟ت:5 آسان
الف: Union
ب: Cut
ج: Uniform
د: Intersection

80- كدام يك از دستورات زير باعث مي شود كه يك راس یا Vertex گرد شود؟ت:5 متوسط
الف: Chamfer
ب: Cross Insert
ج: Fillet
د: Smooth

81- کدام منبع نور،شعاع های نور خود را در یک امتداد موازی منتشر می کند؟ت:7 متوسط
الف: Omni
ب: Target spot
ج: Target direct
د: Sky light

82- اگر بخواهیم ابعاد صفحه مقطع یا Section نامحدود فرض شود،کدام گزینه است؟ت:5 متوسط
الف: Manually
ب: Section boundary
ج: Section moves
د: Infinite

83- رنگ محیطی یا قسمتی از موضوع که در نور کمتری قرار دارد کدام حالت می شود؟ت:8 متوسط
الف: Ambient color
ب: Diffuse color
ج: Specular color
د: Self-Illumination

84- هر ثانیه و هر فریم بترتیب از راست به چپ برابر چند تیک می باشد؟ ت:9 سخت
الف: 4200 – 200
ب: 200 – 4200
ج: 4800 – 160
د: 160 – 4800

85- به کمک کدام حالت می توان جلوه های ویژه را در رندر به کار افزود؟ت:10 سخت
الف: Panorama Exporter
ب:Panoramic
ج:Panorama render
د:Video Post

86- کدام اصلاح گر برای ایجاد موج های هم مرکز بکار می رود؟ت:5 متوسط
الف:Noise
ب:Ripple
ج:Skew
د:Lattice

87- تركيب صفحه كليدي نمايTop داخل يك ويوپورت چيست؟ت:1 آسان
الف: T
ب: E
ج: $
د: D

88- اگر بخواهیم یک موضوع به هیچ وجه تحت اصلاح یا ویرایش قرار نگیرد از کدام دستور استفاده می کنیم؟ت:3 متوسط
الف: Hide
ب: Freeze
ج: Unhide
د: unfreeze

89- پس از آنکه یک سطح دو بعدی به mesh تبدیل شد با کدام اصلاحگر می توان به آن ارتفاع داد و تبدیل به یک حجم سه بعدی نمود؟ت:5 متوسط
الف: Edit Spline
ب: Bend
ج: Edit Mesh
د: Extrude

90- ميانبر صفحه كليدي رندر مستقیم چيست؟ت:10 متوسط
الف: F 5
ب: F 7
ج: F 8
د: F 9

91- براي آنكه ارتباط یک طرفه در کپی برقرار باشد از كدام دستور ميتوان استفاده نمود؟ت:4 متوسط
الف: Clone
ب: Copy
ج: Instance
د: Reference

92- حداکثر زمانی که یک طرح می تواند تحت رندر قرار گیرد چقدر است؟ت:10 متوسط
الف: 5 دقیقه
ب: 2 ساعت
ج: بستگی به طرح مورد نظر دارد.
د: بستگی به تنظیمات کاربر برای رندر دارد.

93- کدام گزینه در مورد جسم Section نادرست است؟ت:5 متوسط
الف: Section بر روی اجسام سه بعدی قابل اجراست.
ب : یک جسم مقطعی است که توسط صفحه گذرنده از داخل یک جسم سه بعدی بوجود می آید.
ج: جسم Section حتما باید جسم اصلی را قطع کند تا برش ایجاد شود.
د: صفحه ایجاد شده توسط Section را میتوان تحت عمل جابجایی ، دوران و مقیاس قرار داد.

94- کدام ابزار نمای جاری یا فعال را حداکثر یا تمام صفحه می کند؟ت:4 متوسط
الف: Zoom
ب: Min/Max toggle
ج: Snap
د: Grid

95- در فرمان Line اگر بخواهیم دو طرف گره حالت انحنا وجود داشته باشد ولی لزوما دارای شیب برابر نباشد کدام گزینه بکار میرود؟ت:5 متوسط
الف: Smooth
ب: Bezier
ج: Corner
د: Optimize

96- برای تنظیم شدت روشنایی در یک منبع نور کدام گزینه را بکار می برید؟ت:7 متوسط
الف: Contrast
ب: Multiplier
ج: Affect diffuse
د: Affect specular

97- فرامین Line و Arc در کدام قسمت قرار دارند؟ت:2 متوسط
الف: Create/Shapes/Splines
ب: Create/shapes/Particle
ج: Create/Splines/shapes
د: Create/splines/Particle

98- در فرمان Star اگر مقدار پارامتر Distortion برابر صفر باشد،کدام حالت زیر میشود؟ت:2 متوسط
الف: چرخش و مایل شدن پره ها
ب: صاف و یکنواخت بودن پره ها
ج: انحنای نوک پره ها
د: انحنای پایه پره ها

99- این اصلاح گر با چرخاندن شکل 2 بعدی حول محور مختصاتش آنرا 3 بعدی می کند؟ت:5 متوسط
الف:Modifier Stack
ب:Extrude
ج:Lathe
د:Axis Rotate

100- سایه سازها یا Shader ها برای کدام ماده می باشد؟ت:8 متوسط
الف: Architectural
ب: Multi/sub object
ج: Standard
د: Matte/shadow

101- کدام یک از گزینه های زیر از موضوعات مرکب نمی باشد؟ ت:6 متوسط
الف: Terrain
ب: Boolean
ج: Scatter
د: UVW Map

102- کدام یک از گزینه های زیر برای ساخت،حداقل به 2 موضوع نیاز دارد؟ ت:6 سخت
الف: Geometry
ب: Modifier
ج: Compound
د: Hierarchy

103- برای منعکس کردن گره های یک موضوع بر روی سطح موضوعی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟ ت:6 متوسط
الف: Morph
ب: Scatter
ج: Conform
د: Boolean

104- کدام یک از ابزارهای زیر شکل دیگری از Boolean می باشد؟ ت:6 متوسط
الف: ProCutter
ب: Terrain
ج: Morph
د: Scatter

105- ابزار Terrain برای ساخت عوارض زمین به چه شکلی نیاز دارد؟ ت:6 متوسط
الف: Box
ب: Spline
ج: Hedra
د: Modifier

106- کلیدها در کجای کار انیمیشن بوجود می آیند؟ ت:9 متوسط
الف: فقط در ابتدا
ب: فقط در انتها
ج: ابتدا و انتها
د: ابتدا،انتها و وسط کار

107- برای متحرک سازی مواد و نقش ها از کدام نقش زیر استفاده می شود؟ ت:9 آسان
الف: Gradient
ب: Checker
ج: Perlin Marble
د: از هر نقشی می توان استفاده نمود.

108- عمل پرداخت صحنه را چه می گویند؟ ت:10 آسان
الف: Motion
ب: Render
ج: Animate
د: Create

109- چند فیلتر از نوع Anti Aliasing موجود می باشد؟ ت:10 سخت
الف: 10
ب: 12
ج: 14
د: 16

110- یکی از گزینه ها که در اجرای بهتر عملکرد، تاثیر اساسی دارد کدام حالت زیر است؟ ت:11 متوسط
الف: آشنایی با ابزارها
ب: آشنایی با مراحل اجرای کار
ج: مشخص کردن زمان شروع کار
د: مشخص کردن زمان پایان کار

111- کدام حالت زیر از اولین مراحل انجام کار در برنامه مکس است؟ ت:11 آسان
الف: شناخت سخت افزارهای کامپیوتر
ب: یادگیری پیشرفته ویندوز
ج: نصب و رجیستر کردن برنامه
د: توانایی کار در شبکه

112- کدام گزینه زیر برای ساخته شدن در مکس مناسب نمی باشد؟ ت:12 متوسط
الف: وسایل دکوراسیون داخلی
ب: نماهای سازه ها
ج: محوطه سازی
د: پلان ها و نقشه های سازه ای

113- کدام یک از ابزارهای زیر در برنامه مکس بالاترین کاربرد را دارد؟ ت:12 متوسط
الف: ماوس
ب: کیبورد
ج: کارت گرافیکی
د: اسپیکر

114- کدام گزینه مهمترین عامل حفاظت در حین کار می باشد؟ ت:13 متوسط
الف: سالم بودن کامپیوتر از نظر سخت افزاری
ب: سالم بودن کامپیوتر از نظر نرم افزاری
ج: سالم بودن اتصالات برق
د: نصب باتری بر روی کامپیوتر

115- کدام گزینه مهمترین عامل حفاظت در حین کار با برنامه می باشد؟ ت:13 متوسط
الف: سالم بودن کامپیوتر از نظر سخت افزاری
ب: سالم بودن کامپیوتر از نظر نرم افزاری
ج: نصب آنتی ویروس بر روی سیستم
د: نصب باتری بر روی کامپیوتر

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا