برچسب: james mercer langston hughes

لینگستون هیوز 0

چند شعر از لنگستون هیوز با ترجمه احمد شاملو

عمله‌های جاده‌ی فلوريدا دارم یه جاده می‌سازم تا ماشینا از روش رد شن، دارم یه جاده می‌سازم میون نخلا تا روشنی و تمدن از روش رد شه. □ دارم یه جاده می‌سازم واسه سفیدپوسّای...