برچسب: شاعر زن

0

اشک یتیم

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی                فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست پرسید زان میانه یکی کودک یتیم               ...