منبع: کتاب احمد شاملو ــ مجموعه آثارــ گزینه ای از شاعران بزرگ جهان