دسته: حافظ

0

حافظ

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند             واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند                   باده...